Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1.1.2014 v internetovém obchodě www.kopko.cz

Kontaktní údaje

Název společnosti: KOPKO s. r. o.

Sídlo společnosti: Sobětuchy 113, 537 01 Chrudim

IČ: 28829565, DIČ: CZ28829565,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 30213

TEL: +420 734 104 557

Email: info@kopko.cz

Bankovní spojení: 2001086829/2010

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, výjma nákladů na doručení zboží.

Platební podmínky

Hotově - při osobním odběru v místě sídla společnosti

Dobírkou – při převzetí zboží od dopravní společnosti

Převodem z účtu – při platbě předem

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Dodání zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu dodání. Je-li zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle ihned po obdržení platby v případě platby převodem nebo do dvou dnů od potvrzení objednávky v případě zaslání zboží na dobírku. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu buď ihned se zbožím nebo následně po převzetí zboží.

Zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím České pošty a výše poštovného se řídí ceníkem České pošty platným v době objednání zboží. Výše dopravních nákladů bude vždy vyčíslena na potvrzení objednávky.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedené lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle písemnou formou. Formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 1. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy vrátit zboží, jež je předmětem odstoupení od kupní smlouvy. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od vrácení předmětu odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Kupující má nárok na vrácení nákladů souvisejících s dodáním zboží (=dopravné), ale pouze ve výši nejlevnější prodávajícím nabízené varianty (nevztahuje se na osobní odběr).

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Jakost při převzetí zboží

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácen kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu zboží má kupující právo v těchto případech na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podlé své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či nikoli):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- bezplatné odstranění vady opravou;

- přiměřenou slevu z kupní ceny;

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné pro takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již před uzavřením smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou záadu nebo čvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výběru zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použtí.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinnen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Uční-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvét své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

Kupující je povinnen sděit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě kdy žádal kupující opravu vady, která je neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z porušení kupní smlouvy včas, má práva jako pře nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinnen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinnen bezodkladně nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci, pokud se s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmíne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho poždavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U opráněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených prostředků.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončt zasílání obchodních sdělení a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor na dodržváním povinností podle Zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské čnnosti ani v ráci samostatnéo výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí český právem.

Tyto podmíky jsou účinné od 1.1.2014.